Miejscowość

    Leszczydół Nowiny to jedna z najpóźniej założonych osad w Puszczy Białej. Jej historia zaczyna się pod koniec XIX wieku na terenie tym znajdował się rozległy bór sosnowy. Teren ten należał do rosyjskiego generała Tolla, któremu ziemie te nadane zostały przez Cara Mikołaja I za zasługi w tłumieniu powstania listopadowego. Tworzyły one tzw. Majorat.

Duże zapotrzebowanie na drewno sosnowe pod koniec XIX wieku spowodowało, że część tego majoratu została przeznaczona przez Generała Tolla do wyrębu i sprzedana. Zrębami, które pozostały po wycięciu tutejszych borów zajęli się Żydzi, którzy mieli swój kantor w okolicach dzisiejszej ulicy Zacisze. Ziemię tę sprzedawali ludności napływającej tu z okolicznych miejscowości takich jak Trzcianka, Sieczychy, Ojcowizna, Udrzynek, Sadykierz i wielu innych. Najczęściej nabywano po 10 morgów ziemi , na którą chłopi zaciągali pożyczki w bankach żydowskich. Aby móc uprawiać tę ziemię należało ją uprzednio wykarczować. Usuwanie karp po olbrzymich sosnach było pracą żmudną i ciężką.

      Nazwa Leszczydół zapożyczona została od sąsiedniej wioski a słowo Nowiny dodane jako określenie nowej ziemi rolnej, która „wyrwana” została puszczy. W księgach metrykalnych parafii Świętego Idziego w Wyszkowie pierwsze wzmianki o mieszkańcach Leszczydół Nowin pochodzą z roku 1892. Były to akty urodzenia. W roku 1893 pojawiają się również akty małżeństwa i zgonów. Można więc przyjąć rok 1890 jako początek osadnictwa na tych terenach. Na mapie poniżej pochodzącej z tego okresu widoczne są obecne tereny Leszczydołu Nowin wówczas jeszcze zalesione.

      Ze wspomnianych akt metrykalnych wynika, że miejscowość rozwijała się bardzo intensywnie w latach 1895 -1910, o czym świadczy ilość aktów urodzeń i małżeństw. Ludność trudniła się wówczas głównie rolnictwem.

Lata 1914 -1945 to lata wielu działań wojennych na terenie Polski. Nie ominęły one również Leszczydołu Nowiny. Prowadzone intensywnie działania wojenne sprawiły, że ludność Leszczydołu Nowin zmuszona była dla własnego bezpieczeństwa do opuszczania swoich domostw i ukrywania się w lasach rozległej Puszczy Białej.

Okres międzywojenny to także rozwój szkolnictwa w Leszczydole Nowinach.          Początkowo nauczanie dzieci wiejskich prowadzone było w wiejskich chatach by w 1935 przenieść się do nowego budynku, w którym było kilka sal lekcyjnych a na poddaszu mieszkania dla nauczycieli. Pierwszym Kierownikiem szkoły był Pan Wyrzykowski.

         Na mapie Wojskowego Instytutu Geograficznego z 1936 widoczny jest obszar Leszczydołu Nowin w tym między innymi siedziba Nadleśnictwa Leszczydół, leśniczówki, ówczesna sieć drogowa i kolejowa czy skupiska budynków lub nawet pojedynczych drzew.

        1 września 1939 roku wybucha II wojna światowa. Mieszkańcy już w pierwszych dniach września są świadkami licznych bombardowań Wyszkowa przez lotnictwo niemieckie. Pojawiają się również liczne polskie jednostki wojskowe. Leśne tereny sprzyjały przemieszczaniu się jednostek polskich, które były niewidoczne dla lotnictwa hitlerowskiego, choć piaszczyste drogi powodowały duże zmęczenie wśród żołnierzy.

Okres okupacji niemieckiej dla mieszkańców Leszczydołu Nowin był szczególnie ciężki. Oprócz ogromnych kontyngentów nałożonych na wieś przez władze okupacyjne na porządku dziennym były obławy, aresztowania i deportacje mieszkańców wsi na roboty przymusowe do Rzeszy. Aby przeciwstawić się tej agresji mieszkańcy wstępują do zbrojnych organizacji podziemnych. W leśniczówce Nowiny gdzie leśniczym jest porucznik Stanisław Uziembło swój punkt kontaktowy i radiostację ma Obwód AK „Rajski Ptak”. Podobną działalność prowadzono w budynku Nadleśnictwa, gdzie nadleśniczym był porucznik Julian Bielawski.

        Wyzwolenie wiosce przynieśli żołnierzy II Frontu Białoruskiego. 69 Dywizja Strzelecka z 65 armii generała Pawła Batowa po przeprawieniu się przez Bug koło Udrzynka nacierała w kierunku Leszczydołu Nowin od strony Trzcianki i wyzwalając wieś 4 września 1944 po południu.

        Agresywna polityka rządów sowieckich sprawia, że żołnierze AK a następnie jako WiN (Wolność i Niezawisłość) czy ROAK (Ruch Oporu Armii Krajowej) dalej walczą z nowym okupantem oraz bronią mieszkańców przed prześladowaniami ze strony Milicji Obywatelskiej i Urzędu Bezpieczeństwa. Z czasem jednak wszystkie organizacje zostają rozbite przez UB i MO, ich dowódcy aresztowani lub zamordowani a mieszkańcy Leszczydołu Nowin podporządkowują się ówczesnemu ustrojowi pracując na roli, gospodarce leśnej czy powstających nowych zakładach pracy w pobliskim Wyszkowie.

        W 2001 roku wspólnym wysiłkiem mieszkańców i ówczesnego proboszcza ks. Tadeusza Masłowskiego w Leszczydole Nowinach powstała parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem Chrystusa Sługi. Rozpoczęto również budowę kościoła, w którym odprawiane są obecnie nabożeństwa. Z parafii pochodzi ks. Henryk Kietliński, kapelan środowisk kombatanckich. W Leszczydole Nowinach w 2004 roku utworzono Zespół Szkół w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Przy Zespole Szkół prężnia działa zespół pieśni i tańca „Wyszków” kultywujący kulturę kurpiowską.

Darmowy licznik odwiedzin